Ulasan Buku

Mengulas buku, mengupas isi, meningkat kefahaman dan produktiviti.

Archive for March, 2010

Ulasan Buku JKM Februari 2010

Posted by blogpmm on March 11, 2010

Ulasan buku JKM Feb 2010

Advertisements

Posted in JKM | Tagged: | Comments Off on Ulasan Buku JKM Februari 2010

Tip Pendidik Cemerlang

Posted by blogpmm on March 5, 2010

Tajuk: Tip Pendidik Cemerlang
Penulis: Mohammad Shatar Sabran, Jasni Sabri dan
Azali Mohamed
Penerbit: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd
Muka Surat: 140 halaman
Diulas oleh : HARYANI BINTI HASSAN (JKE)

Di dalam buku ini, penulis menjelaskan bahawa untuk mencapai kecemerlangan selain daripada faktor peribadi pelajar itu sendiri terdapat beberapa faktor atau elemen lain yang memainkan peranan penting seperti peranan pendidik dan persekitaran.
Buku ini merupakan hasil penyelidikan yang telah dijalankan di Universiti Putra Malaysia yang melibatkan seramai 420 pelajar daripada 15 buah fakulti dan 14 buah kolej kediaman.
Berdasarkan maklumat yang dikumpulkan dalam kajian ini, terdapat 19 ciri utama yang perlu dimiliki oleh setiap pendidik ke arah melahirkan pelajar yang cemerlang. Antaranya ialah mempunyai pegangan agama yang kuat, pemurah ilmu, berfikiran terbuka, bertanggungjawab, mempunyai penampilan menarik, berkeyakinan tinggi, menghormati pelajar, menepati masa dan kreatif dalam pengajaran.

TIP 1: PEGANGAN AGAMA YANG KUAT

Setiap agama di dunia ini sentiasa menggalakkan penganutnya untuk melakukan perkara-perkara yang baik dengan ikhlas dan jujur.
Pendidik yang mempunyai pegangan agama yang kuat akan sentiasa memastikan setiap tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepadanya dilakukan dengan penuh komitmen dan tanpa ada perasaan menyesal, mengeluh dan membebankan.

Antara tip yang boleh membantu pendidik:

1. Tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik amatlah mulia dan tinggi nilainya sekiranya tugas sekiranya tugas dan tanggungjawab tersebut dilakukan dengan penuh komitmen dan jujur.
2. Setiap amalan dan tugas yang dilakukan dengan penuh keikhlasan akan mendapat ganjaran yang berlipat ganda sama ada di dunia mahupun di akhirat.
3. Masa depan masyarakat dan bangsa adalah bergantung penuh kepada kecemerlangan dan kemajuan generasi pelajar pada hari ini.
4. Sentiasa mencari peluang menambah ilmu agama ke arah kecemerlangan akademik pelajar menurut perspektif islam atau nilai-nilai murni agama lain.
5. Menerapkan nilai-nilai akhlak yang mulia semasa menyampaikan ilmu seperti menugucap salam sebelum memulakan pengajaran dan menghalalkan ilmu selepas tamam mengajar sesuatu subjek.

TIP 2: PEMURAH ILMU

Pendidik yang cemerlang lazimnya pemurah ilmu. Dia sentiasa bersedia mencurahkan ilmu untuk berkongsi maklumat dengan pelajarnya tentang segala pengalaman dan kemahiran yang dimilikinya.

Antara tip yang boleh membantu pendidik:

1. Pendidik hendaklah sentiasa ingat bahawa setiap cebis maklumat dan kemahiran yang diberikan kepada pelajar dengan jujur dan ikhlas merupakan suatu amalan yang baik dan sangat dituntut oleh semua agama.
2. Perkongsian dan perbincangan ilmu dan kemahiran oleh pendidik ke atas pelajarnya tidak akan merugikannya malahan memperkembangkan ilmu tersebut.
3. Matlamat utama seseorang pendidik adalah untuk mendidik dan melahirkan pelajar yang berkualiti dan berdaya saing. Oleh yang demikian pendidik haruslah bersedia untuk memberikan segala ilmu dan kemahiran yang ada agar matlamat tersebut dapat dicapai dengan jayanya.
4. Ilmu yang diberikan seumpama api yang dicurahkan minyak. Semakin banyak ilmu yang dicurahkan maka semakin berkembanglah ilmu pendidik tersebut.

TIP 3: BERFIKIRAN TERBUKA

Pendidik yang berfikiran terbuka akan mempertingkatkan prestasi akademik pelajar kerana mereka menjadi idola pilihan pelajar. Dia juga akan sentiasa bersedia menerima komen serta kritikan daripada pelajarnya tanpa perasaan marah. Nabi Muhammad s.a.w sendiri masih lagi menerima cadangan dan pandangan daripada sahabatnya.

Antara tip yang boleh membantu pendidik:

1. Pendidik haruslah peka bahawa setiap pelajar mempunyai kekuatan tersendiri yang boleh membantu mereka untuk berjaya. Kelemahan pendidik seperti tiadanya sifat keterbukaan boleh menjejaskan prestasi akademik pelajar.
2. Mempraktikkan konsep menerima tanpa syarat. Pendidik yang mempraktikkan konsep menerima tanpa syarat. Pendidik yang mempraktikkan konsep ini hendaklah menerima semua pandangan dan kritikan pelajar tanpa sebarang syarat atau kriteria.
3. Sikap rendah diri dan menyedari bahawa tidak ada manusia yang sempurna akan membantu setiap pendidik untuk menerima pandangan orang lain, walaupun orang yang memberikan pandangan itu berkedudukan lebih rendah atau usia yang lebih muda.

TIP 4: BERTANGGUNGJAWAB

Pendidik yang bertanggungjawab ialah pendidik yang menjalankan segala tugas yang diamanahkan dengan penuh dedikasi. Dia akan memastikan segala matlamat dan objektif tugasnya tercapai dengan cemerlang.
Tiga matlamat utama yang perlu dicapai oleh pendidik ialah pengajaran, penerbitan dan penyelidikan. Pendidik yang bertanggungjawab akan memastikan ketiga-tiga matlamat ini dicapai dengan jayanya walaupun mereka terpaksa menghadapi pelbagai rintangan.

Antara tip yang boleh membantu pendidik:

1. Pendidik perlu ingat bahawa tugas mengajar merupakan amanah utama yang perlu disempurnakan walaupun ada tugas lain seperti perundingan dan penyelidikan.
2. Pendidik perlulah sentiasa bertanya kepada pelajar di akhir kuliah atau amali untuk menilai tahap kefahaman.
3. Pendidik juga perlulah sentiasa membuat persiapan kuliah dan amali dengan maklumat ilmu terkini supaya pelajar tidak ketinggalan dari segi kualiti dan skop ilmu yang disampaikan.

TIP 5: PENAMPILAN MENARIK

Penampilan menarik merupakan kunci paling penting bagi seseorang pendidik untuk memenangi hati pelajar. Penampilan imej pendidik itu dapat digambarkan melalui pemikiran, gaya, pertuturan gerak-geri dan penggunaan bahasa.

Antara tip yang boleh membantu pendidik:

1. Sentiasa menjaga kebersihan
2. Memiliki sahsiah yang positif dan optimis
3. Sentiasa bersangka baik dengan orang lain
4. Bersedia menerima kritikan dengan hati yang terbuka
5. Bersedia melakukan perubahan
6. Murah dengan senyuman
7. Berusaha memperbaiki kelemahan diri.

TIP 6: MENEPATI MASA

Pendidik yang cemerlang harus tahu dan lebih efisien dalam menepati masa demi kecemerlangan pelajar. Dia mestilah mengutamakan pengurusan masa dari pelbagai aspek kerana ia akan menjadikan kehidupan pelajarnya lebih teratur.

Antara tip yang boleh membantu pendidik:

1. Tiba lebih awal dari masa yang telah dijadualkan
2. Menyediakan nota-nota subjek dan ulangkaji secara teratur sebelum waktu pengajaran
3. Membuat jadual masa yang efektif
4. Menggunakan masa dengan baik
5. Jangan bertangguh-tangguh
6. Manfaatkan masa yang ada
7. Menyusun perkara mengikut keutamaan

TIP 7: KREATIF

Daya imaginasi yang tinggi juga menjadi asas yang utama untuk menjadi pendidik yang kreatif. Pendidik sedemikian gemar mencuba pendekatan yang baru dan menarik dalam menyampaikan ilmu. Situasi sedemikian akan menghidupkan suasana pengajaran dan pembelajaran tanpa menjemukan pelajar semasa mengikuti kuliah dan amali yang disampaikan.

Antara tip yang boleh membantu pendidik:

1. Pendidik mesti berani mencuba pelbagai teknik pengajaran
2. Pendidik baru perlulah bertanya kepada pendidik yang senior tentang kaedah mengajar
3. Pendidik perlu banyak membaca
4. Pendidik perlu sentiasa mendapatkan maklum balas daripada pelajar.

TIP 8: MERANCANG MENGAJAR

Perancangan yang teliti akan memastikan setiap waktu kuliah digunakan sebaik mungkin bagi tujuan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar. Dengan adanya perancangan pengajaran, kandungan dan bahan yang hendak disampaikan akan menepati kehendak sukatan pelajaran.

Antara tip yang boleh membantu pendidik:

1. Mengetahui maklumat umum berkaitan dengan kelas seperti bilangan pelajar, nisbah pelajar lelaki dan perempuan, tempat kuliah yang disediakan, waktu kuliah dijalankan, tempoh masa kuliah dijalankan dan purata umur pelajar.
2. Mengenal pasti topik dan aktiviti supaya masa yang sesuai dapat digunakan secara optimum untuk menggunakan strategi pengajaran yang sesuai.
3. Menggunakan pengetahuan sedia ada pelajar seperti pengalaman dan pengetahuan yang pernah mereka lalui atau pelajari sebelumnya. Ini dapat membantu pendidik mengaitkannya dengan pelajaran baru.
4. Menyediakan sumber yang bersesuaian dapat menjadikan pengajaran lebih menyeronokkan.
5. Kaedah dan teknik pengajaran seperti perbincangan, seminar, forum, soaljawab dan latih tubi boleh dijalankan mengikut kesesuaian topik yang diajar.
6. Pengurusan masa perlu dilakukan dengan baik agar bilangan waktu yang diperuntukkan sesuai dengan topik yang diajar agar tidak berlaku tumpuan berlebihan kepada sesuatu tajuk sehingga mengabaikan tajuk kuliah yang lain.

TIP 9: BERPENGALAMAN LUAS

Pendidik yang berpengalaman merupakan mereka yang mahir dengan penggunaan teknologi maklumat untuk mengajar, boleh berkomunikasi dengan berkesan, bijak membuat soalan peperiksaan yang merangkumi skop pengajaran dan berupaya membuat penilaian peperiksaan supaya pembahagian markah adil dan saksama.

Antara tip yang boleh membantu pendidik:

1. Sentiasa berkongsi pengalaman dengan pendidik yang senior. Setiap pendidik perlu didampingi dengan seorang mentor yang terdiri daripada pendidik senior.
2. Sentiasa mengambil peluang menghadiri seminar, bengkel dan majlis ilmu untuk menambahkan pengalaman teknik penyampaian berkesan
3. Menghadiri majlis ilmu yang berkaitan dengan kemahiran kebijaksanaan emosi dan teknologi maklumat.
4. Mengikuti bengkel komunikasi berkesan dan asas kaunseling
5. Menghadiri majlis ilmu yang berkaitan dengan psikologi pendidikan dan penilaian pelajar.

TIP 10: MATLAMAT JELAS

Pendidik yang cemerlang sentiasa sedar akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyampai ilmu melalui kuliah dan amali walaupun mempunyai peranan lain seperti penyelidikan, perkhidmatan profesional dan perundingan.
Seseorang pendidik perlu terlebih dahulu mempunyai sumber ilmu yang sentiasa terkini dan peka dengan perkembangan ilmu dan mempertingkatkan kualiti nota kuliah dan amali untuk disampaikan kepada pelajar.

Antara tip yang boleh membantu pendidik:

1. Sentiasa muhasabah diri bahawa mereka merupakan pencari dan peneroka ilmu untuk disampaikan kepada pelajar agar dapat meningkatkan kualiti hidup dan pembangunan negara.
2. Sentiasa mencari dan menggunakan peluang untuk menambahkan ilmu yang boleh diperolehi melalui pelbagai cara seperti membaca, berkongsi pengalaman, menghadiri majlis ilmu dan melayari internet.
3. Menyertakan pengetahuan dan penemuan hasil penyelidikan sebagai bahan pengajaran dengan memperkenalkan hasil penerbitan penyelidikan kepada pelajar
4. Sentiasa bersedia memperkenalkan buku rujukan yang terkini dan baru diterbitkan kepada pelajar.
5. Sentiasa peka dengan misi dan visi universiti yang berkaitan dengan kemajuan akademik pelajar dan polisi pembangunan pendidikan dan akademik negara.

TIP 11: BERKEYAKINAN TINGGI

Keyakinan yang tinggi amat penting bagi seseorang pendidik dalam menyampaikan maklumat atau syarahan kepada pelajar. Pelajar dapat menilai sama ada seseorang pendidik tersebut telah bersedia untuk mengajar ataupun bersikap sambil lewa ketika memulakan pengjaran.

Antara tip yang boleh membantu pendidik:

1. Pendidik perlu memiliki kemahiran asas penyampaian pengajaran dengan mengikuti kursus yang berkaitan.
2. Latih tubi pengucapan awam hendaklah dilakukan secara sendirian atau berkumpulan.
3. Pendidik juga mesti bijak menangani perasaan tidak yakin dengan mempelajari teknik bersenggang.
4. Semua pendidik dikehendaki mengikuti kursus pengajaran mikro yang dapat menambah keyakinan diri.
5. Persiapan awal amat penting kerana kerja pada saat akhir akan menimbulkan perasaan kurang keyakinan semasa mengajar
6. Pendidik perlu sentiasa bersikap dan berfikiran positif.
7. Pendidik perlu melafazkan ungkapan kata-kata yang optimistik.

TIP 12: MENGHORMATI PELAJAR

Menghormati pelajar bermaksud bahawa pendidik memahami kelakuan dan permasalahan yang dihadapi oleh pelajar, tidak lokek dengan senyuman dan mudah untuk didekati oleh pelajarnya.
Pendidik merupakan ibu dan bapa kepada pelajar semasa di institut pengajian tinggi. Oleh yang demikian pendidik seharusnya menjadikan diri mereka seperti berada dalam sebuah keluarga yang besar supaya mereka akan sentiasa dihormati dan disayangi oleh pelajarnya.

Antara tip yang boleh membantu pendidik:

1. Berikan sepenuh perhatian kepada pelajar
2. Selalu sebut nama pelajar ketika berhubung
3. Berterima kasih di atas penglibatan pelajar
4. Hormati pandangan pelajar
5. Lihat mata dan wajah pelajar ketika berbicara.
6. Tanamkan perasaan simpati ketika mendengar permasalahan pelajar
7. Menjadi pendengar yang baik

TIP 13: PEMBIMBING

Pendidik perlu menginsafi bahawa mereka bukan hanya penyampai ilmu teteapi juga sebagai pembimbing. Pendidik yang berperanan sebagai pembimbing akan memastikan pelajar memahami kandungan kuliah dan amali dengan sebaik-baiknya.
Untuk menjadi pembimbing yang baik, pendidik perlu merangsang, meyakinkan dan memberi sepenuh tumpuan kepada keperluan pelajar yang sedang berhadapan dengan ilmu.

Antara tip yang boleh membantu pendidik:

1. Seseorang pendidik perlu menguasai teknik berkomunikasi supaya dapat memberikan bimbingan untuk kemajuan akademik pelajar.
2. Pendidik perlu memperoleh ilmu yang berkaitan dengan personaliti, tingkah laku dan psikologi remaja untuk menghayati proses bimbingan yang akan disampaikan
3. Pendidik perlu memperoleh ilmu teknik memotivasi pelajar supaya pelajar sentiasa dibimbing melalui rangsangan positif.
4. Sentiasa bersabar dengan kerenah pelajar untuk menjadi pendidik yang merupakan pembimbing. Pengetahuan tentang tingkah laku pelajar remaja boleh membantunya berperanan sebagai pembimbing
5. Tidak mengharap pelajar berfikir sama taraf dengan tahap pemikiran pendidik yang berkelulusan tinggi
6. Menjalankan kelas bimbingan untuk memantapkan kefahaman pelajar.

TIP14: KOMITMEN TINGGI

Seseorang pendidik yang komited dengan profesionnya akan gigih berusaha mengajar dengan baik dan menjalankan tugas yang lain dengan baik juga.
Pendidik yang komited juga akan memastikan persediaan untuk kuliah dan amali dilakukan dengan sebaik-baiknya dan setniasa berusaha menguasai bahasa Inggeris supaya bijak berkomunikasi untuk menyampaikan ilmu dengan baik. Penguasaan bahasa Inggeris pendidik mestilah pada tahap yang tinggi.

Antara tip yang boleh membantu pendidik:

1. Sentiasa menilai diri untuk mengetahui kelemahan yang ada supaya setiap kelemahan ini dapat diubah menjadi kekuatan.
2. Sentiasa merangsang diri untuk menjadi pendidik yang mempunyai komitmen yang tinggi dengan mengikuti program motivasi dan penguasaan bahasa ilmu secara berkesan
3. Menghadiri program komunikasi berkesan secara berterusan
4. Membuat persiapan kuliah dengan sebaik-baiknya dan menambahkan mutu komunikasi persembahan kuliah.
5. Memantapkan kualiti bahan pengajaran dengan memberikan nilai tambah sekerap yang mungkin.

TIP 15: PENASIHAT AKADEMIK

Untuk menjadi penasihat yang prihatin seseorang pendidik perlulah menjadi pendengar yang baik, bersifat terbuka dan menunjukkan imej mesra yang mudah didekati oleh pelajar.
Penasihat akademik sebaiknya bukan hanya menasihatkan tentang kursus yang perlu didaftar tetapi juga meneroka dan mendalami segala permasalahan yang dialami oleh pelajar yang menyumbang kepada kualiti pencapaian akademik mereka. Mereka juga perlu mempunyai pengetahuan asas teknik kaunseling dan tahu makna di sebalik setiap bahasa badan dan pergerakan pelajar ketika pertemuan.

Antara tip yang boleh membantu pendidik:

1. Menjadualkan pertemuan secara kerap dengan semua pelajar untuk mendapatkan maklumbalas tentang kehidupan sebagai pelajar dan masalah yang dihadapi.
2. Mendapatkan maklumat seseorang pelajar yang bermasalah daripada pelbagai sumber seperti kawan karib pelajar tersebut ataupun rekod akademik selain daripada pelajar itu sendiri.
3. Menyiapkan diri dengan teknik asas kaunseling dan kemahiran berkomunikasi.
4. Sentiasa peka dengan maklumat daripada Bahagian hal Ehwal Pelajar untuk mengetahui sumber bantuan seperti kewangan untuk dimaklumkan kepada pelajar.
5. Banyak membuat bacaan tambahan untuk mendapatkan ilmu sebagai sumber bahan untuk penasihatan seperti teknik menghadapi stres, teknik belajar dan menjawab soalan peperiksaan.

TIP 16: PEKA

Pendidik perlulah peka kepada tuntutan perubahan yang berlaku sama ada di luar ataupun dalam persekitaran ke arah pembentukan pelajar yang berilmu, bertanggungjawab, berkebolehan dan berdaya saing.

Antara tip yang boleh membantu pendidik:

1. Seseorang pendidik perlu mempunyai sikap keterbukaan dalam membincangkan segala isu yang disampaikan. Sikap ini akan dapat menonjolkan imej pendidik yang peka untuk membantu pelajar
2. Seseorang pendidik perlu mengetahui perubahan yang berlaku disekelilingnya dan juga pelajarnya.
3. Seseorang pendidik perlu menghormati isu-isu yang diketengahkan oleh pelajarnya kerana pelajar merupakan aset dan klien pendidik.

TIP17: KOMUNIKASI BERKESAN

Dalam konteks universiti, berkomunikasi ialah proses bagaimana pendidik menyampaikan pengetahuan dan juga berkongsi pengalaman dengan pelajarnya dengan lebih berkesan.

Antara tip yang boleh membantu pendidik:

1. Pendidik perlu menggunakan bahasa yang jelas dan tepat.
2. Perancangan yang rapi dapat membantu pendidik menyampaikan maklumat atau isi pengajarannya dengan sistematik mengikut prosedur pengajaran yang ditetapkan.
3. Pendidik dituntut untuk menyampaikan apa yang diketahui dan bukannya menyampaikan apa yang tidak diketahui dengan mereka-reka cerita.
4. Pendidik perlu bercakap perkara positif sahaja serta murah dengan penghargaan dan pengiktirafan.
5. Pendidik perlu menyelitkan situasi humor dalam pengajaran agar pelajar tidak tertekan dalam menimba ilmu pengetahuan.
6. Pendidik perlu menghormati pelajar dengan tidak menyampuk atau memintas ketika pelajar memberikan pandangan sama ada pendapat itu betul atau salah. Biarkan pelajar bercakap sehingga habis barulah pendidik mengambil giliran untuk menyatakan pendapatnya pula.
7. Pendidik dilarang sama sekali untuk memberikan maklumat yang palsu, memutarbelitkan maklumat dan menyembunyikan fakta-fakta yang perlu dikongsi oleh pelajar.

TIP 18: PENGAJARAN AKTIF

Bentuk pengajaran yang paling tidak berkesan adalah komunikasi sehala. Situasi ini menyebabkan pelajar beranggapan lebih baik mendapatkan nota kuliah daripada kawan sahaja dan keadaan ini akan menyebabkan pula masalah ponteng kuliah.

Antara tip yang boleh membantu pendidik:

1. Pendidik perlu mengingati dan menyebut nama pelajarnya untuk memudahkan pengajaran aktif
2. Pendidik perlu memberi peluang kepada pelajar untuk bertanyakan soalan.
3. Pendidik perlu melayani persoalan tanpa syarat
4. Pendidik perlu menyanjung serta memuji pandangan dan input pelajar semasa perbincangan.

TIP 19: MOTIVASI TINGGI

Motivasi merupakan satu keperluan untuk merangsang kita bertindak ke arah matlamat yang diingini. Setiap pendidik mestilah mempunyai motivasi diri yang tinggi.

Antara tip yang boleh membantu pendidik:

1. Seseorang pendidik mestilah mempunyai minat yang mendalam terhadap tugas dan pengajaran tanpa mementingkan ganjaran yang diterima.
2. Sentiasa mengambil peluang menghadiri kursus motivasi untuk meningkatkan semangat kerja
3. Sentiasa bergaul dengan rakan-rakan pendidik yang mempunyai motivasi yang tinggi, berfikiran positif dan optimis.
4. Mencari ruang atau peluang untuk meningkatkan kerjaya.

Buku ini sangat sesuai dijadikan sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan motivasi diri bagi semua pendidik sama ada di sekolah, kolej, universiti mahupun politeknik. Untuk menghasilkan pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang pendidik tersebut hendaklah terlebih dahulu menjadi cemerlang.
Tip-tip yang diberikan amat bersesuaian untuk para pensyarah politeknik khasnya untuk mempersiapkan diri dalam mempertingkatkan kemahiran bagi merealisasikan hasrat kerajaan untuk menjadikan politeknik sebagai universiti pada tahun 2015.

Posted in JKE | Tagged: | Comments Off on Tip Pendidik Cemerlang

Petua Pelajar Cemerlang

Posted by blogpmm on March 5, 2010

Tajuk: Petua Pelajar Cemerlang
Penulis: Dato’ Dr. Hj. Mohd. Fadzilah Kamsah dan
Hj. Muhammad Zakaria
Penerbit: Telaga Biru
Muka Surat: 104 halaman
Diulas oleh : HARYANI BINTI HASSAN (JKE)

Di dalam buku ini, penulis menerangkan istilah kecemerlangan bagi pelajar yang mendefinasikannya sebagai suatu puncak yang tinggi dan gah untuk dicapai.
Mengikut kajian yang dijalankan, 95% pelajar di Malaysia menganggap diri mereka adalah pelajar yang sederhana dan tidak cemerlang. Tetapi sebenarnya individu itu sendiri yang menentukan sama ada hendak menjadi cemerlang, sederhana atau gagal.
Untuk menjadi pelajar cemerlang, kita perlu menukar pandangan, fikiran dan ideologi kita. Kita perlu yakin bahawa Allah telah menjadikan manusia siap sedia untuk menjadi cemerlang, cuma kita yang tidak berupaya untuk menyerlahkan kecemerlangan itu.
Kecemerlangan akan tercipta apabila manusia seperti kita yang datang dari keluarga biasa dengan kecerdasan biasa tetapi berusaha secara luar biasa. Oleh itu untuk mencapai kecemerlangan 21 petua dibincangkan dalam buku ini.

PETUA 1: MENINGKATKAN KEUPAYAAN MINDA
Untuk mencapai kecemerlangan kita hendaklah mempunyai motivasi yang tinggi dengan menggambarkan kecemerlangan di dalam minda dan kawal tindakan dan rangsangan kendiri agar membentuk dorongan yang tinggi.
Fikiran hendaklah difokuskan kepada matlamat pembelajaran yang hendak dicapai dan jangan sesekali memanjakan diri apabila menghadapi kesukaran tetapi memaksa diri kerana orang yang memanjakan diri akan bertindak mengikut emosi dan perasaan semata-mata dan mudah mengalah.

PETUA 2: MENGGUNAKAN KEDUA-DUA BELAH OTAK KETIKA BELAJAR
Otak merupakan anugerah ciptaan Allah yang paling berharga. Orang yang jarang berfikir mempunyai sejumlah 10 bilion sel berbanding orang yang rajin berfikir mempunyai sehingga 1 trilion sel. Semakin kerap kita berfikir semakin banyak sel otak terbentuk. Otak kita mampu menampung sekurang-kurangnya 120 kemahiran tetapi malangnya manusia hanya menggunakan 5-10% sahaja keupayaan otak mereka.
Orang yang bijak, rasional dan kuat berfikir banyak menggunakan otak kiri manakalah orang seni pula banyak menggunakan otak kanan. Untuk menjadi pelajar yang cemerlang kita hendaklah menggunakan kedua-dua belah otak ketika belajar.

PETUA 3: MENGGUNAKAN KEDUA-DUA BELAH ANGGOTA BADAN
Pasangan kedua-dua belah tangan dan kaki memberi keseimbangan ketika belajar. Diantara kaedah penggunaan kedua-dua belah tangan untuk pembelajaran optimum seperti menggunakan kedua-dua tangan untuk memegang buku, menyelak helaian buku, tangan kanan menulis sementara jari tangan kiri menunjuk pada buku rujukan, menggunakan kedua-dua belah tangan untuk menekan kekunci komputer.

PETUA 4: MENGGUNAKAN SUMBER ALAM SEKITAR KETIKA BELAJAR
Alunan bunyi yang berirama dari alam semulajadi seperti deruan ombak, tiupan angin, titisan hujan dan sebagainya merupakan muzik semulajadi yang dianugerahkan Allah kepada hambanya. Menurut Dr. Georgi Lozanov, muzik yang berirama perlahan boleh merangsang pembelajaran manakala Dr. Steve Halpern pula berpendapat muzik yang keras atau kasar akan menjejaskan kesihatan dan juga pembelajaran.
Penggunaan warna pada nota juga dapat merangsang kedua-dua belah otak dengan membantu proses mengingat yang dihantar ke otak melalui perbezaan warna. Warna yang lembut seperti hijau dan kuning dapat merehatkan mata.
Udara bersih dan segar membawa wangi-wangian dari tumbuhan ciptaan Allah. Sesekali belajarlah di taman atau tepi pantai. Bau-bauan yang wangi dapat merangsang serta meningkat daya ingatan ketika belajar.

PETUA 5: MERANGSANG SEMUA DERIA KETIKA BELAJAR
Apabila semua deria dirangsang ketika belajar maka fokus pembelajaran tertumpu ke satu arah. Daripada kajian yang dibuat didapati keberkesanan penerimaan deria di dalam pembelajaran ialah 10% daripada deria lihat, 25% dengar, 50% gabungan lihat dan dengar, 80% melihat kemudian melakar secara jahar (terang dan nyata) dan 90% mengamalkan kesemua kaedah tersebut dan memaksimumkan penggunaan deria.

PETUA 6: MENINGKATKAN KEMAHIRAN BELAJAR
Untuk cemerlang pelajar perlu bekerja keras iaitu ”study hard” dan ”study smart”. Di mana belajar dalam masa yang singkat pun boleh menghasilkan pencapaian yang tinggi apa lagi dalam masa yang panjang.

PETUA 7: SELANG-SELIKAN REHAT KETIKA BELAJAR
Jangan belajar terus menerus dalam jangka masa yang panjang kerana keupayaan otak untuk menerima pembelajaran akan menurun. Rehat selama 2 ke 3 minit setiap 20 hingga 30 minit belajar.
Masa permulaan belajar yang dipanggil ”prime time” adalah masa yang paling segar dan sebaik-baiknya mulakan pelajaran yang susah terlebih dahulu.

PETUA 8: MENGULANGKAJI DENGAN BERKESAN
Segera mengulangkaji dan gunakan semua pancaindera ketika mengulangkaji kerana dalam masa 24 jam jika tidak mengulangkaji 80% daripada apa yang diterima akan hilang.
Diantara teknik ulangkaji ialah kaedah ’Output Learning” iaitu membaca menggunakan jari telunjuk atau pen untuk menambah kelajuan pembacaan, mengingat semula apa yang telah dibaca, menulis dan melengkapkan kembali nota. Mengulangkaji dengan melukis peta minda yang berwarna-warini adalah teknik pempelajaran yang aktif kerana banyak panca indera digunakan secara optimum.

PETUA 9: BELAJAR DALAM PERSEKITARAN KONDUSIF
Suasana, kemudahan dan manusia di sekitar dapat membantu atau mengganggu proses pembelajaran. Pilihlah meja belajar yang baik, tempat belajar yang mempunyai sistem pencahayaan dan pengudaraan yang baik serta jauhi sebarang bentuk gangguan seperti bunyi bising, adik-adik yang masih kecil dan jangan duduk berhampiran dengan tv.

PETUA 10: MENGUASAI STRATEGI DAN TEKNIK PEPERIKSAAN
Peperiksaan merupakan kayu pengukur dan penentu kepada pencapaian seseorang pelajar oleh itu untuk menjadi cemerlang pelajar hendaklah membuat persediaan, yakin dan percaya kepada diri sendiri, menguasai semua tajuk, menganggap semua subjek adalah penting, selesai mengulangkaji sekurang-kurangnya seminggu sebelum tarikh peperiksaan, mahir dengan bentuk atau format semua kertas peperiksaan, menjaga kesihatan dan tenang semasa menjawab peperiksaan.

PETUA 11: MEMILIKI IMEJ DIRI POSITIF
Antara sifat yang dimiliki oleh seorang juara adalah mereka sentiasa berfikir dan bersikap positif seperti sentiasa senyum, memberi ganjaran dan pengiktirafan kepada siri sendiri serta menjaga penampilan diri.

PETUA 12: SENTIASA AWAL DAN MENDAHULUI ORANG LAIN
Pelajar yang cemerlang sentiasa mendahului orang lain seperti awal datang ke kelas, duduk di barisan hadapan, membuat persiapan awal dan sentiasa mendahului pencapaian dalam ujian dan sebagainya.

PETUA 13: MENINGKATKAN KEKUATAN ROHANI MELALUI IBADAH KHUSUS
Kekuatan rohani mental boleh dibina daripada istiqamah mengerjakan solat lima waktu dan membaca al-quran setiap lepas solat Subuh atau Maghrib.

PETUA 14: BERDOA SELEPAS GIGIH BERUSAHA
Setelah melakukan dan berusaha pada tahap yang terbaik, barulah berserah kepada Allah s.w.t untuk menentukan hasilnya. Sentiasalah berdoa dan bukannya membaca doa. Orang yang berdoa bersungguh-sunguh akan memiliki kekuatan mental yang kental, bermotivasi dan berupaya menghasilkan prestasi cemerlang.

PETUA 15: AMALKAN PEMAKANAN BAIK DAN SEIMBANG
Dalam kajian Dr. Wurtman, otak yang cerdas bergantung kepada sejauh mana otak itu mampu menghasilkan gelombang neurotransmitter. Gelombang ini dihasilkan daripada pelbagai jenis kandungan makanan yang berkhasiat dan akan beredar melalui darah.

PETUA 16: SENTIASA AMALKAN RIADAH
Fungsi riadah adalah untuk menjaga kesihatan badan dan kecemerlangan otak. Otak yang cemerlang datangnya daripada badan yang sihat.

PETUA 17: MENJAGA WAKTU DAN MUTU TIDUR
Tidur adalah masa untuk merehatkan tubuh badan dan otak setelah bekerja sepanjang hari. Tidur yang mencukupi menjadi lebih penting menjelang musim peperiksaan untuk merehatkan otak dan otot.

PETUA 18: TAAT KEPADA ALLAH
Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud ” tidak beriman seseorang kamu sehingga ia mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi daripada kecintaannya pada yang lain”. Tumpukan perhatian ketika solat, kerana itulah ketikanya seorang hamba paling hampir dengan Penciptanya yakni Allah s.w.t

PETUA 19: MENGHORMATI KEDUA-DUA IBU BAPA
Hormati ibu bapa bukan sahaja ketika mereka sihat tetapi juga apabila mereka tua, malah selepas meninggal dunia sekalipun.

PETUA 20: MENGHORMATI DAN MENYAYANGI GURU
Guru merupakan ibu bapa kedua bagi pelajar. Oleh sebab itu pelajar hendaklah mewujudkan perasaan kasih sayang kepada guru dengan cara berdoa seperti mana kita mendoakan kedua orang tua dan sentiasa menjaga adab-adab kepada guru.

PETUA 21: BIJAK MEMILIH KAWAN
Kawan yang baik boleh membentuk sahsiah diri kita. Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud ” Berkawan dengan orang pintar seperti berdiri di sisi penjual minyak wangi. Kalau tak dapat minyaknya, paling kurang tercium wanginya. Bergaul dengan orang jahil seperti berdiri di sisi tukang besi. Kalau tak kena baranya, paling kurang kena asapnya”.

Kesimpulannya petua-petua yang diberikan sangat baik untuk dikongsi kepada pelajar-pelajar dan juga anak-anak kita agar lahirlah insan yang cemerlang gemilang dan terbilang.

Posted in JKE | Tagged: | Comments Off on Petua Pelajar Cemerlang

Pengaruh Pemikiran Assyahid Sayyid Qutb Terhadap Gerakan Islam di Malaysia

Posted by blogpmm on March 4, 2010

Pengaruh Pemikiran Assyahid Sayyid Qutb Terhadap Gerakan Islam di Malaysia. Oleh Mohamad Fauzi Zakaria. Kuala Lumpur: Jundi Resources, 2007. Kulit Lembut: 149 hlm.
Diulas Oleh : Noor Mayafaraniza binti Kosnan
Jabatan : JKM

Buku ini memperihalkan ideologi dan latar belakang perjuangan Assyahid Sayyid Qutb yang merupakan salah seorang mujaddid Islam di abad ini sebaris dengan tokoh politico-religous reformer yang lain (hlm. 1). Beliau menekankan kejelasan tasawwur Islam dan kemurnian aqidah. Dua konsep ini diutarakan melalui konsep Islam sebagai ad-Deen dan konsep al-Hakimiyyah sebagai tuntutan utama Tauhid Uluhiyyah dan Tauhid Rububiyyah yang menjadi teras perjuangan dan intipati pemikiran yang berkembang di Mesir dan berpengaruh besar dalam dunia Islam (hlm. 149). Pengaruh gerakan ini pula telah berkembang ke seluruh dunia seperti di Sudan, Arab Saudi, Afghanistan, Pakistan dan lain-lain. Gerakan Islam di Malaysia, terutamanya Parti Islam SeMalaysia (PAS) dan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) turut dipengaruhi oleh ideologi ini. Penceritaan tentang konsep perjuangan dan implikasi pengaruh beliau inilah yang digarap dalam penulisan ini.

Buku ini distrukturkan kepada enam bab: tiga subtopik dalam Bab 1, lapan dalam Bab 2, satu dalam Bab 3, enam dalam Bab 4, satu dalam Bab 5 dan satu dalam Bab 6 sebagai penutup. Dokumentasi penulisan buku ini dilakukan dengan baik dan menarik tetapi tidak dideskriptifkan mengikut kronologi. Penjelasan yang mendalam, padat dan jelas diperihalkan mengikut bab tertentu.

Bab 1 buku ini membicarakan isu pengenalan yang penting dan menarik dalam lembaran nukilannya. Kembara hidup Sayyid Qutb sejak kecil, meniti perjuangan menegakkan kalimah tauhid dan daulah Islamiyyah bersama Gerakan Ikhwanul Muslimin sehingga beliau dihukum gantung sampai mati telah dikisahkan dengan ringkas, kemas dan baik. Sejarah kebangkitan dan perjuangan gerakan-gerakan Islam dan sosialis pra-kemerdekaan menentang penjajahan Inggeris turut diselitkan untuk menggambarkan fenomena semasa yang relevan dengan perkembangan biografinya (hlm. 1-10). Seterusnya eksplorasi latar belakang dan biografi Assyahid sejak kecil; menyusuri arus hidup dalam pendidikan, kerjaya dan akhirnya menyertai perjuangan Gerakan Ikhwanul Muslimin yang diasaskan oleh Hassan al-Banna juga dikisahkan untuk menjelaskan pertalian visi perjuangan Assyahid hingga membuahkan titik nokhtah pengakhiran mulia dalam hidupnya iaitu mati syahid (hlm. 32). Subtopik seterusnya menyenaraikan kesemua 24 buah buku nukilan yang menjadi buah tangan dan hadiah peninggalannya. Karya terakhir iaitu Ma’alim fi al-Tariq dan Fi Zilal al-Quran telah mengkafirkan orang Islam yang menyalahi persoalan tauhid Uluhiyyah dan Hakimiyyah dikatakan telah membawanya ke tali gantung (hlm. 33-36).

Dalam Bab 2, persoalan idea pokok Assyahid iaitu hak Allah dalam menentukan hukum dan sistem perundangan manusia sebagai hamba dan makhluknya telah diperjelaskan (hlm 37). Persoalan konsep Hakimiyyah dalam Ulihiyyah telah dibicarakan mengikut perspektif tauhid dengan al-Quran dan al-Hadith dijadikan teras sandaran. Pandangan dan pendapat ulama Salafiyyah dan ulama sezaman seperti Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qardhawi, al-Maududi, Hassan al-Banna dan lain-lain turut dimuatkan dalam membicarakan konsep uluhiyyah dan hakimiyyah (hlm. 38-81). Kritikan golongan sekular dan assobiyyah terhadap konsep ini juga dijelaskan.
Bab 3 yang dinamakan sebagai galeri; telah memaparkan gambar-gambar dan penerangan tentang Assyahid dan pemimpin-pemimpin gerakan Islam lain termasuk gerakan Islam Malaysia secara rawak dalam bab ini (hlm. 83-92).

Dalam Bab 4, satu lagi persoalan idea pokok Sayyid Qutb iaitu makna Rabb secara ma’rifah dari sudut hakimiyyah (hlm 93). Persoalan konsep Rubbubiyyah dan ketuanan mutlak dalam perspektif tauhid telah dianalisa melalui kutipan dan penjelasan melalui karya-karyanya dengan al-Quran dan al-Hadith dijadikan teras sandaran. Seperti dalam Bab 2, pandangan dan pendapat ulama seperti Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Muhammad al-Ghazali, al-Maududi dan lain-lain mengenai konsep ini turut dibentang (hlm. 94-107).

Dalam Bab 5, pengaruh hakimiyyah terhadap PAS dan ABIM dibahaskan mengikut rantaian pergerakan islah yang bersifat sejagat. Aliran gerakan Islam yang dikategorikan sebagai tradisionalis, modenis dan reformis telah diperihalkan secara jelas dari perspektif sejarah Napoleon Bonaparte di Mesir serta kemunculan gerakan orientalis, nasionalisme dan sekularisasi yang melanda kerajaan Abbasiyyah dan dunia Islam lain di sekitar tahun 1990an (hlm. 110-115). Kemunculan Gerakan al-Wahabiyyah di Semenanjung Arab, al-Sanusiyyah di Libya, al-Mahdi di Sudan, Ikhwanul Muslimin di Mesir, Revolusi Islam di Iran dan lain-lain gerakan yang bersifat fundamentalis dalam menggerakkan puritanical reformer turut di bincangkan (hlm. 120). Gerakan yang menentang sekular dan taghut ini dikatakan bersifat tajdid telah mempengaruhi gerakan PAS dan ABIM di Malaysia. Aliran pemikiran hakimiyyah ini telah menular, dipamer dan diakui oleh Dr. Zulkifli Muhamamad, Haji Abdul Hadi, Nik Aziz, Anwar Ibrahim, Sanusi Junid dan lain-lain pemimpin PAS dan ABIM (hlm. 123-148).

Manakala Bab 6 pula telah menyimpulkan kembali pendapat dan pandangan penulis tentang karya dalam bab terdahulu. Pendirian penulis bahawa aqidah al-ilahiyyat yang dipopularkan oleh Assyahid telah menjadi sebagai force kepada gerakan Islam di Malaysia telah ditegaskan (hlm. 157).

Komen
Buku ini boleh dikelaskan sebagai bahan bacaan agama yang ringan kerana fokus kandungannya hanya terjurus kepada aspek asas aqidah sahaja. Huraiannya pula hanya menumpukan kepada kupasan idea Assyahid terhadap konsep syahadah menurut persoalan hakimiyyah. Pengaruh cebisan pemikiran ini pula difokuskan kepada gerakan Islam yang muktabar di Malaysia iaitu PAS dan ABIM sahaja. Dan segala isu sejarah, perkembangan semasa dan pandangan ulama yang relevan telah diselitkan untuk melengkapkan hasil karyanya.

Bahasa penulisan buku ini amat baik dan menarik kerana diolah mengikut gaya bahasa sastera rujukan utamanya iaitu Assyahid yang diakui sebagai salah seorang sasterawan moden. Banyak istilah arab digunakan untuk mengekalkan dan menerang maksud sebenar dalam karya ini. Penerangan tentang istilah ini juga dijelaskan mengikut frasa penggunaan ayat dan kata tertentu. Petikan dan kutipan dari al-Quran, hadis, pandangan dan pendapat para ulama serta penulis lain telah menguatkan hujah penulis dalam karya ini. Kutipan kata-kata dan karya-karya sastera Assyahid dalam bentuk gaya bahasa sastera Arab seperti pesanan terakhir beliau yang berupa madah telah membuatkan buku ini bertambah menarik. Namun penulisan sebegini hanya sesuai dan diminati oleh golongan pembaca dalam bidang kajian Islam sahaja terutamanya dalam bidang aqidah atau tauhid sahaja.

Kelemahan ketara buku ini ialah tiada senarai rujukan atau bibliografi dan indeks dalam buku ini walaupun karya ini dilihat sebagai ringkasan daripada kertas kajian penulis semasa di Universiti Malaya. Tiada abstrak penulisan, hanya prakata daripada editor di bahagian hadapan buku. Manakala dalam Bab 3, kronologi dan rujukan cerita berkaitan peristiwa yang relevan dengan galeri gambar tidak dijelaskan walaupun gambar-gambar tersebut mempunyai seribu makna yang relevan dengan Bab 1 dan Bab 4. Penampilan gambar mengikut kronologi penceritaan dalam penulisan akan menguatkan bukti dan dan menarik minat pembaca. Mungkin garapan dan susunan penulis sebegini bertujuan untuk menumpukan fokus pembaca dengan nukilan beliau tanpa diganggu dengan foto-foto tertentu. Secara tidak langsung susunan buku ini kelihatan kemas dan cantik.

Namun begitu, usaha penulis menampilkan pemikiran Sayyid Qutb sebagai bacaan ringan merupakan satu usaha yang murni, baik dan wajar diberi sanjungan. Banyak karya tokoh-tokoh Barat dan Melayu dalam pasaran. Karya tokoh pemikiran Islam yang bersifat komtemporari sebegini masih tidak diketahui dan terkadang telah disalah mengertikan oleh sesetengah orang Islam sendiri kerana kurang bahan bacaan. Justeru buku ini telah memberi perspektif yang benar dan jelas tentang konsep perjuangan Islam yang hakiki dalam menuju kejayaan dunia dan akhirat.
(1080 patah perkataan)

Posted in JKM | Tagged: | Comments Off on Pengaruh Pemikiran Assyahid Sayyid Qutb Terhadap Gerakan Islam di Malaysia

INDAHNYA HIDUP BERSYARIAT

Posted by blogpmm on March 4, 2010

INDAHNYA HIDUP BERSYARIAT
Hidup Bertakwa Bermula daripada Lahirnya Insan ke Dunia
ABD GHANI BIN RASHED@MOHAMED
PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI (PPPT)
JABATAN KEJURUTERAAN AWAM
POLITEKNIK MERLIMAU MELAKA.
abdghani@pmm.edu.my dan aidid_aima@yahoo.com.my

ABSTRAK

Isi buku INDAHNYA HIDUP BERSYARIAT ini merupakan panduan untuk diri sendiri (fardu ain), seisi keluarga, masyarakat dan umat sejagat (fardu kifayah). Ia merangkumi syariat ketika kelahiran, fardu ain kanak-kanak, penekanan pendidikan remaja, hukum-hakam muamalat (jual beli), munakahat (nikah kawin dan rumahtangga) serta amalan zikir, doa dan adab. Semua ini bersumberkan ilmu al-Quran dan hadis yang sahih.

Teknik penyampaian buku ini ringkas dan tepat dalam bentuk carta, jadula dan rajah. Semua doa, bacaan dan zikir boleh dibaca dan dihafal dengan mudah. Langkah amalan disampaikan mengikut turutan step-by-step . Media fotografi warna penuh digunakan untuk menunjukkan perkara yang relistik. Buku ini seharusnya menjadi kewajipan untuk dimiliki oleh setiap rumah, pusat sumber, sekolah atau institusi dan individu.

ULASAN

“ Aku telah mendapat seorang anak, kemudian aku membawanya kepada nabi SAW. Baginda menamakannya Ibrahim, lalu mentahnikkannya (memecahkan mulutnya) dengan sebiji kurma.” Hadis riwayat Abu Burdah daripada Abu Musa r.a.

Itulah petikan daripada syariat kelahiran yang banyak mengupas tentang amalan awal ketika kelahiran seperti azan , bertahnik, menamakan bayi dengan nama yang baik, akikah dan berkhitan. Pendidikan awal kanak-kanak juga disentuh dengan mengenal sifat Allah, rasul, solat dan adab-adab terpuji yang baik untuk diamalkan. Syariat berkaitan remaja juga diulas dengan lebih mendalam menyentuh kepentingan syahadah, erti iman dan islam serta sifat-sifat mahmudah dan sifat mazmumah.

Isu yang dikupas di dalam buku ini juga melibatkan fardu ain asas seperti bersuci, bersolat seperti solat berjemaah, syarat-syarat solat, jenis solat dan doa yang baik. Ilmu berkenaan dengan puasa, zakat dan haji serta umrah. Amalan penyembelihan dan ibadah korban juga dibincang dengan lebih mendalam dan difahami oleh semua pembaca. Ilmu berkenaan dengan munakahat sepert panduan memilih calon isteri dan suami, pertunangan, poligami, talak dan doa serta amalan berkaitan syariat juga diajar bagi membentuk keluarga bahagia.

Buku ini juga mengupas isu berkaitan dengan syariat yang melibatkan budaya bermasyarakat seperti adab berjiran, amalan ziarah, mengimarahkan masjid, pengurusan jenazah, jenayah dan lain-lain. Bab yang membincangkan syariat sunat harian sepanjang masa menjadi penutup kepada perbincangan buku ini. Antara perkara pokok yang dibincangkan termasuklah amalan membaca Al-Quran, istigfar, berselawat, berdoa, zikir dan doa-doa yang boleh membantu mengubati penyakit (penawar).

RUMUSAN

Secara keseluruhannya buku ini banyak mengupas perkara berkaitan hidup berlandaskan syariat yang memperkatakan tentang indahnya kehidupan ini sekiranya ia saling melengkapi. Tiada penyelesaian melainkan dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Perkara pokok perbahasan mengungkai segala persoalan yang adakalanya mewujudkan kekhilafiah yang boleh membawa kepada perpecahan dalam kehidupan. Buku ini amat sesuai menjadi bacaan dan rujukan harian kerana banyak perkara dibincangkan secara terperinci hingga menjadikan buku ini menarik sekali buat yang inginkan ilmu duniawi dan ukhrawi. Semoga semua pembaca dapat meluangkan masa menatap, memahami dan menteladani apa yang menjadi pegangan dan syariat supaya tidak tersesat di jalan yang terang. SALAM MUHIBBAH.

Posted in JKA | Tagged: | Comments Off on INDAHNYA HIDUP BERSYARIAT

Apa itu Disleksia?

Posted by blogpmm on March 4, 2010

Tajuk : Apa itu Disleksia?
Pengarang: Sheila Devaraj & Samsilah Roslan
Penerbit: PTS Professional Publishing
Mukasurat: 140 halaman
Diulas oleh: HARYANI BINTI HASSAN (JKE)
Doktor Samsilah Roslan merupakan Pensyarah Kanan di Jabatan Asas Pendidikan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia. Puan Sheila Christine Devaraj merupakan tenaga pengajar di Sekolah Menengah Tengku Ampuan Jemaah, Klang dan juga Setiausaha Agung Persatuan Disleksia Peringkat Kebangsaan.
Mengapa terdapat kanak-kanak yang pintar tetapi sukar belajar? Buku ini menerangkan bahawa disleksia itu bukanlah satu penyakit tetapi merupakan gangguan dalam pembelajaran yang biasanya dialami oleh kanak-kanak. Tetapi setiap penghidap disleksia itu mempunyai tahap masalah yang berbeza diantara mereka. Diantara ciri-ciri penghidap disleksia adalah:
1. Lambat membaca dan mempunyai tulisan tangan yang buruk
2. Sering mungurang atau menambah huruf atau perkataan ketika membaca atau menulis sesuatu.
3. Mengalami kekeliruan pada huruf seperti b dan d serta p dan q.
4. Keliru diantara kiri dan kanan.
5. Kehilangan jejak semasa membaca seperti melompat bacaan dari baris pertama ke baris ketiga, melihat tulisan menjadi kecil dan besar, tulisan seperti berpusing.
6. Kesukaran mempelajari turutan seperti nama bulan dan sifir.
7. Kurang kosentrasi semasa membuat sesuatu kerja atau tidak dapat menghabiskan sesuatu kerja sehingga habis.

Disleksia adalah penyakit yang tidak boleh diubati tetapi boleh dirawat dengan beberapa kaedah. Penulis mencadangkan langkah-langkah mudah bagi membantu kanak-kanak disleksia menguasai kemahiran penting dalam meningkatkan keyakinan diri.
Masalah mengingat perkataan, fonologi, ingatan jangka pendek dan kesedaran sintak adalah antara masalah yang dikupas oleh penulis di dalam buku ini. Simptom dan masalah identifikasi di peringkat pra sekolah, sekolah rendah, menengah dan dewasa turut diketengahkan. Mengenali jenis disleksia juga dapat membantu pembaca mencari teknik-teknik berkesan bagi menangani penghidap disleksia.

Buku ini juga memberi contoh-contoh tentang penghidap disleksia yang telah berjaya menjadi orang ternama seperti Albert Einstein, Da Vinci, Whoopy Gooldberg dan Bill Gates. Ini membuktikan bahawa penghidap disleksia bukanlah tergolong dalam golongan yang bodoh. Daripada kajian juga membuktikan bahawa tahap kecerdasan intelektual penghidap disleksia adalah normal dan tidak mempunyai sebarang masalah penglihatan dan pendengaran.

Kanak-kanak disleksia ini perlu diberi peluang dan sokongan yang tinggi untuk mengelakkan perasaan rendah diri menguasai diri mereka agar mereka boleh menjadi orang yang berjaya seperti beberapa orang ternama yang menghidap disleksia.

Buku ini sesuai dibaca oleh ibu bapa dan juga pendidik untuk mencari idea dan menambah nilai kreatif dalam proses pembelajaran dan pengajaran untuk pelajar dan juga anak-anak.

Posted in JKE | Tagged: | Comments Off on Apa itu Disleksia?