Ulasan Buku

Mengulas buku, mengupas isi, meningkat kefahaman dan produktiviti.

Penggunaan Alat Keselamatan di Tapak Bina

Posted by blogpmm on November 30, 2009

Penggunaan Alat Keselamatan di Tapak Bina: The Task and the Text by Nurul Azita Salleh san Abdul Aziz Hussin. 2007. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 118 muka surat. Reviewed by Suzana Wati bt Adnan.
Sep09
Abdul Aziz Hussin sememangnya dikenali dalam penghasilan buku dan jurnal yang berkaitan dengan bidang perundangan dan keselamatan industri dan pekerjaan. Antara hasil karya yang pernah beliau hasilkan ialah Aspek Undang-undang Tort dalam Projek Pembinaan (2000), Jurnal “Kewajiban Undang-undang Berkaitan Keselamatan Pekerja di Tapak Bina (2002) dan Buletin “Keselamatan Pekerja Tanggungjawab Bersama” (2003). Beliau bergabung dengan saudari Nurul Azita binti Salleh dalam menghasilkan buku ini.

Buku ini secara amnya memberi focus kepada aspek keselamatan di tempat kerja yang sering ditekankan oleh pihak kerajaan. Selain daripada tanggungjawab pihak majikan untuk menyediakan tempat kerja yang bersesuaian dan persekitaran yang baik tertakluk di bawah peraturan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, para pekerja turut mengambil berat dan mematuhi segala piawaian dan kehendak demi keselamatan diri sendiri. Tanggungjawab ini juga perlu dipegang bersama dengan pihak lain seperti pakar runding, klien dan para pekerja. Buku ini turut membincangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan keperluan pematuhan keselamatan di tempat kerja seperti di tapak bina.

Penulis memulakan bab pertama dengan tajuk Kemalangan Pekerja. Dalam tajuk ini, penulis membincangkan tentang isu senario yang berlaku di Negara Malaysia. Perangkaan kemalangan yang berlaku dalam industri pembinaan mencatatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Penulis merumuskan bahawa factor utama penyumbang kepada peningkatan kemalangan ialah pengendalian keselamatan yang tidak cekap, penyediaan alat keselamatan yang tidak mencukupi oleh pihak pengurusan dan keengganan pekerja menggunakan peralatan keselamatan yang telah disediakan oleh pihak pengurusan. (m.s 5). Tajuk bagi bab kedua ialah Keperluan Penggunaan Alat Keselamatan. Penulis membincangkan tentang keadaan pengambilan pihak pekerja industri pembinaan. Abdul Aziz (2002) menyatakan bahawa pekerja di tapak bina merupakan salah satu komponen yang penting dan dianggap aset yang membantu perkembangan industri pembinaan. Kemalangan yang berlaku menyebabkan sukar memperoleh tenaga kerja yang mahir terutamanya dan berpengalaman serta menyebabkan produktiviti kerja menjadi rendah akibat kekurangan bilangan tenaga kerja. Proses kerja-kerja penyiasatan yang dilakukan juga akan mengurangkan bilangan pekerja yang produktif kerana penumpuan perlu diberi untuk menyelesaikan kes kemalangan tersebut. Selain itu, penulis turut membincangkan pelaksanaan dan amalan keselamatan di tapak bina yang telah ditetapkan oleh Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan AKta Kilang dan Jentera 1967. Perletakan papan tanda peringatan untuk pemakaian perlatan keselamatan adalah perlu. Pihak majikan turut dikehendakki menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di tempat kerja sekiranya majikan mempunyai sekurang-kurangnya 40 orang pekerja. Penubuhan ini bertujuan untuk memastikan perlaksanaan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Beberapa peralatan keselamatan yang diperlukan ialah kasut keselamatan untuk melindungi kaki, topi keselamatan yang diwajibkan pekerja memakainya pada setiap masa, alat pelindung mata dan muka seperti gogal, alat pelindung telinga, alat perlindungan pernafasan, tali pinggang keselamatan bagi pekerja yang bekerja di tempat tinggi. Pemakaian sarung tangan, pakaian keselamatan khas seperti sut kalis cecair, hod, apron, penutup betis mengikut jenis bahan perlu disediakan terutama bagi pekerja yang terdedah kepada bahan yang menghakis dan berbahaya. Selain itu, majikan juga perlu menyediakan sebuah tempat simpanan yang dikhaskan untuk menyimpan kesemua peralatan keselamatan oleh para pekerja apabila sudah digunakan selepas waktu kerja.

Di dalam bab 3, penulis memberikan beberapa contoh kes kemalangan di tapak bina, punca-punca kemalangan berlaku dan tindakan pihak jabatan. Bagi bab 4 pula, penulis mempamerkan beberapa hasil kajian yang berkaitan dengan reality pelaksanaan tanggungjawab majikan dan pematuhan pihak pekerja dalam menggunakan peralatan keselamatan yang telah dijalankan bermula dari pertengahan tahun 2002 sehingga pertengahan tahun 2003 yang dijalankan oleh penulis sendiri. Kajian yang dijalankan ini melibatkan sebanyak 10 buah firma kontraktor pembinaan dan seramai 50 orang pekerja firma kontraktor berkenaan yang menjalankan operasi di bahagian Utara, Tengah dan Selatan Semenanjung Malaysia. Penulis juga menyimpulkan kajian tersebut dari aspek tahap keprihatinan pihak majikan tentang keselamatan pekerja semakin bertambah tetapi permasalahan timbul apabila sikap keprihatinan ini tidak digambarkan dengan betul apabila majoriti pekerja menyatakan mereka tidak diberi sebarang makluman oleh pihak majikan bahawa peralatan keselamatan itu telah disediakan dan mereka akan mematuhi pemakaiannya sekiranya diarahkan oleh pihak majikan. Bagi peralatan seperti topi ekselamatan diutamakan oleh pihak majikan dan pekerja, diikuti alat pelindung mata dan muka. Majoriti kedua pihak mengesahkan peralatan tersebut berkeadaan baik tetapi ianya tidak konsisten dengan keperluan undang-undang tetapi banyak diamalkan oleh pihak majikan dan pekerja adalah hampir kesemua peralatan tersebut disimpan oleh pekerja masing-masing (tidak disimpan oleh majikan di tempat yang telah disediakan). Daripada penemuan kajian yang dijalankan juga dapat dinyatakan bahawa kebanyakan pihak kontraktor memang mengamalkan segala aspek keselamatan yang telah ditetapkan di bawah akta walaupun terdapat segelintir daripadanya kurang mempratikkan dan mengambil sikap sambil lewa termasuklah hal berkaitan penyediaan latihan dan kursus serta peralatan keselamatan untuk pekerja sewaktu bekerja di tapak bina.

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: